Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 VriendenEnzo ( www.vriendenenzo.nl ) is een vrienden- en datingsite die voor gebruikers toegankelijk is via het Internet. Door een profiel aan te maken op www.vriendenenzo.nl accepteer je automatisch de algemene gebruiksvoorwaarden van VriendenEnzo.

1.2 VriendenEnzo werkt uitsluitend met een prepaid muntensysteem (deze munten worden vooraf ingekocht en komen als tegoed op het profiel te staan) en niet met abonnementen. Er geldt derhalve geen opzegtermijn waardoor profielen te allen tijde door de gebruiker zelf kunnen worden verwijderd. Let op: restitutie van eventueel nog op het profiel staande munten is niet mogelijk.

1.3 Iedereen die op de site van VriendenEnzo een profiel heeft aangemaakt noemen we “gebruikers”, "leden" of “deelnemers”.

1.4 VriendenEnzo is gevestigd te Almere, ingeschreven onder dossiernummer 80368611 bij de Kamer van Koophandel te Almere.

1.5 De site van VriendenEnzo is toegankelijk voor deelnemers. Bepaalde activiteiten op onze site zijn gratis en andere activiteiten zijn tegen betaling.

1.6 VriendenEnzo behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

1.7 In beginsel kunnen alle aangemaakte dating profielen (met foto) en vrienden oproepen (met profiel en foto) worden getoond bij “Meest recente dating profielen” respectievelijk “Meest recente vrienden oproepen”. Indien dit niet gewenst is kan bij “Instellingen”, “Privacy instellingen” de optie “Mijn profiel moet alleen zichtbaar zijn voor leden die zijn ingelogd” worden aangevinkt. Als je dit vakje aanvinkt geldt dit voor zowel jouw Vrienden profiel als jouw Dating profiel.

1.8 VriendenEnzo houdt haar deelnemers middels het versturen van nieuwsbrieven op de hoogte van updates, informatie, aanbiedingen etc. Indien daar geen prijs op wordt gesteld kan bij “Instellingen”, “Meldingen per e-mail” deze optie worden uitgevinkt.

2. Toegang en registratie

2.1 Om een profiel aan te kunnen maken op de site van VriendenEnzo moet je tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

2.2 De inschrijving bij VriendenEnzo (alsmede de munten) zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt iedere deelnemer over een logincode en een wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. VriendenEnzo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een deelnemer.

2.4 In het geval dat een deelnemer deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt VriendenEnzo zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het profiel van deze deelnemer te verwijderen.

2.5 De deelnemer is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. De deelnemer vrijwaart VriendenEnzo tegen elke vordering van deze aard. Aangezien VriendenEnzo slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is VriendenEnzo bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een deelnemer door iemand anders wordt gebruikt. Als de deelnemer redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient VriendenEnzo onmiddellijk te worden geïnformeerd.

2.6 VriendenEnzo behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren. Indien dit het geval is zal VriendenEnzo dit de aanvrager zo spoedig mogelijk meedelen.

3. Het gebruik

3.1 Het plaatsen van materiaal (teksten, foto’s etc.) op en het gebruik maken van de site van VriendenEnzo is op eigen risico.

3.2 Het is verboden om VriendenEnzo op enigerlei wijze te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal; het doen van beledigende, discriminerende of racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer en zogenaamde “mailbommen”; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag.

3.3 Voorts is het deelnemers verboden om:

 • een valse identiteit aan te nemen of zich door middel van teksten, uitspraken of foto’s voor te doen als een andere persoon dan in werkelijkheid;
 • zich, expliciet of suggestief, voor te doen als een medewerker van VriendenEnzo;
 • andere deelnemers te confronteren met beledigende, racistische, seksuele, erotische of anderszins obscene teksten of afbeeldingen;
 • de site van VriendenEnzo te gebruiken voor smaad en laster;
 • de site van VriendenEnzo te gebruiken voor (verkapte) reclame uitingen, promoten van andere websites en spammen;
 • te linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites);
 • materiaal van derden te plaatsen waarop copyright rust;
 • te linken naar pornografisch of shockerend (beeld)materiaal of dit te plaatsen;
 • persoonlijke gegevens en privé materiaal te plaatsen, zoals NAW gegevens, e-mails en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie;
 • een url te plaatsen in de vrije tekst;
 • via de site van VriendenEnzo verkregen informatie en/of contactgegevens buiten de site van VriendenEnzo om te gebruiken voor andere doeleinden dan overeenkomstig de geest van de site VriendenEnzo, met inbegrip van commerciële doeleinden;
 • computervredebreuk (“hacken”) te plegen of anderszins geautomatiseerde systemen of software van VriendenEnzo of andere deelnemers te manipuleren, beschadigen, vernielen of onbruikbaar te maken;
 • de site van VriendenEnzo te gebruiken voor - of door middel van - het plegen of faciliteren van virtuele diefstal, identiteitsdiefstal, fraude of andere strafbare feiten;
 • zich door middel van automatische scripts, valse sleutels of codes of in een valse hoedanigheid toegang te verschaffen, aan te melden of in te loggen.

3.4 Deelnemers onthouden zich van het op de site van VriendenEnzo plaatsen of via de site van VriendenEnzo verspreiden van:

 • profielnamen, teksten, berichten of foto's die bedreigend, beledigend, aanstootgevend, pornografisch, racistisch, discriminerend of wettelijk verboden zijn;
 • geheime of vertrouwelijke informatie;
 • virussen of andere communicatie- of databaseverstorende software;
 • columns, blogs of daarop gelijkende teksten.

3.5 Deelnemers stemmen toe de persoonlijke gegevens van derden, waarover zij via VriendenEnzo beschikken, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens zij via VriendenEnzo beschikken. Deelnemers verklaren tevens geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail e.d. aan andere deelnemers of voormalig deelnemers te zullen distribueren.

3.6 Het is niet toegestaan je in welke vorm van communicatie ook obsceen uit te laten. Dit houdt ook in dat je op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult gebruiken in welke vorm dan ook. VriendenEnzo controleert alle profielen, en zal profielen zonodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet voldoen aan deze algemene gebruiksvoorwaarden.
VriendenEnzo is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, profielteksten, afbeeldingen etc.

3.7 Deelnemers stemmen ermee in niet meer dan 1 Vrienden en 1 Dating profiel op de site van VriendenEnzo te zullen aanmaken. Bij verlies van logincode en/of wachtwoord dient contact te worden opgenomen met VriendenEnzo en niet zonder meer een nieuw profiel te worden aangemaakt.

3.8 Na 24 maanden niet ingelogd te zijn geweest stuurt VriendenEnzo een e-mail met de opmerking dat over 4 weken het profiel zal worden verwijderd indien er niet binnen 4 weken wordt ingelogd. Indien binnen de genoemde 4 weken niet wordt ingelogd heeft VriendenEnzo het recht je profiel te verwijderen. Eventueel muntentegoed komt hiermee te vervallen. Restitutie is niet mogelijk.

4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 VriendenEnzo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

4.2 VriendenEnzo hanteert een prepaid muntensysteem, deze munten worden vooraf ingekocht en komen als tegoed op het profiel te staan. De munten blijven geldig zolang het profiel online staat, ze vervallen dus niet na een bepaalde periode. Wanneer een profiel op VriendenEnzo.nl wordt verwijderd komen ook de nog op het profiel staande munten te vervallen. Restitutie is niet mogelijk.

4.3 Restitutie van reeds gekochte prepaid munten is niet mogelijk. Onder meer in de volgende gevallen zijn prepaid munten niet terugvorderbaar: wanneer je je deelname niet wenst voort te zetten en je je profiel verwijdert; wanneer je een partner/vriend/vriendin etc. hebt gevonden, waardoor verdere continuering op de site van VriendenEnzo niet meer gewenst is; wanneer VriendenEnzo op enig moment niet, of niet volledig, beschikbaar is; wanneer jouw deelname onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door VriendenEnzo moet worden beëindigd en je profiel wordt verwijderd; wanneer VriendenEnzo haar bedrijfsactiviteiten staakt en/of in staat van faillissement wordt gesteld. In (onder meer) al deze gevallen vindt geen restitutie van reeds gekochte prepaid munten plaats.

4.4 Indien op enig moment blijkt dat een betaling na afboeking is gestorneerd, is VriendenEnzo gerechtigd het account van de betreffende deelnemer te blokkeren en is de deelnemer in gebreke. Het door VriendenEnzo blokkeren van het account schort de betalingsverplichting van de deelnemer niet op. VriendenEnzo zal het account van de deelnemer weer vrijgeven op het moment dat VriendenEnzo het verschuldigde bedrag van de deelnemer heeft ontvangen.

4.5 VriendenEnzo kan besluiten acties, aanbiedingen of kortingen aan te bieden aan alle deelnemers, aan een selecte groep deelnemers, aan een willekeurige groep deelnemers of aan willekeurige niet-deelnemers. Indien een deelnemer buiten de geselecteerde of willekeurige groep valt en om die reden geen gebruik kan maken van de actie, aanbieding of korting, bestaat geen recht van aanspraak op een vervangende actie, aanbieding, korting of een andere vergoeding in welke vorm dan ook.

4.6 VriendenEnzo behoudt zich het recht voor om actie- of aanbiedingsperiodes te verlengen of acties en aanbiedingen zonder nadere kennisgeving voortijdig te beëindigen. Vanaf het moment van beëindigen zijn eventuele aanspraken op de actie of aanbieding niet meer mogelijk.

4.7 Indien derde partijen foutieve of onvolledige acties, aanbiedingen of kortingen promoten of nog reclame-uitingen vertonen terwijl een actie, aanbieding of korting al is beëindigd, is VriendenEnzo daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk, tenzij sprake is van grove opzet of schuld aan zijde van VriendenEnzo.

5. Privacy en bescherming

5.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van VriendenEnzo. Door inschrijving verklaar je dat je met dit beleid instemt en je je eraan zult houden.

5.2 Het aan andere deelnemers verstrekken van externe contactgegevens (bijvoorbeeld een e-mailadres of telefoonnummer) is uitsluitend toegestaan in persoonlijke berichten of speeddate sessies. Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, adressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproepen, profielen/profielteksten of op beeldmateriaal.

5.3 Het is alleen toegestaan om een foto van jezelf te plaatsen op de site van VriendenEnzo en je verklaart geen foto's van seksuele aard, groepsfoto's, foto's van kinderen, foto’s van dieren of voorwerpen of foto's van andere mensen dan jijzelf op VriendenEnzo.nl te publiceren. VriendenEnzo behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

5.4 VriendenEnzo controleert alle profielen, en zal profielen zonodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de site VriendenEnzo worden verwijderd.

5.5 Je verklaart eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen.

5.6 Je stemt ermee in deze informatie actueel te houden en indien jouw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen of bij te werken. Als blijkt dat de door jou verschafte informatie onjuist, of incompleet is, zal VriendenEnzo jou daar eerst op aanspreken. Echter, VriendenEnzo behoudt zich het recht voor jouw deelname te beëindigen en je verdere toegang tot de site te weigeren.

5.7 Een profiel wordt pas als compleet aangemerkt indien:

 • Alle (verplichte) profielvelden zijn ingevuld;
 • een goede up to date foto is geplaatst;
 • het e-mailadres naar tevredenheid van VriendenEnzo is bevestigd en de bereikbaarheid gegarandeerd is.

5.8 Je stemt ermee in dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat je op onze site publiceert, alsmede voor jouw interacties met andere deelnemers.

5.9 Je verklaart dat jouw inschrijving bij VriendenEnzo strikt door jou persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan jouw inschrijving te gebruiken voor anderen en je mag jouw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

5.10 Je verklaart dat je je op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan je werkelijk bent. Dat houdt ook in dat je je niet als een andere deelnemer of een werknemer van VriendenEnzo zult voordoen.

5.11 VriendenEnzo behoudt zich het recht voor om een kopie van een geldig identiteitsbewijs van je te verlangen, bijvoorbeeld wegens twijfel over de leeftijd, echtheid van de op de site gebruikte foto of bij vermoedens van misbruik, voordat je (weer) toegelaten wordt.

5.12 Je verklaart VriendenEnzo op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.

5.13 Je verklaart het gebruik van VriendenEnzo en het plezier van andere deelnemers niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te (ver)storen.

5.14 E-mail-berichten die door jou aan andere deelnemers worden verstuurd alsmede speeddate sessies tussen jou en een andere deelnemer worden door VriendenEnzo als privé-gegevens behandeld. VriendenEnzo behoudt zich het recht voor om op klachten van andere deelnemers maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

5.15 Opgave van persoonlijke informatie zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van de gegevens die je aan VriendenEnzo opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van jezelf) naar de best passende kandidaat of oproep. Een lijst met geselecteerde kandidaten of oproepen zal worden getoond op het scherm van de zoekende deelnemer. Alle door de kandidaat opgegeven informatie (uiteraard met uitzondering van de persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres) is op dat moment opvraagbaar door de zoekende deelnemer.

5.16 VriendenEnzo is zo opgezet dat het berichtenverkeer tussen deelnemers altijd via het mailsysteem van VriendenEnzo verloopt. VriendenEnzo raadt het je sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat je er zelf helemaal zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

5.17 Er is alles aan gedaan om VriendenEnzo zodanig te beveiligen dat jouw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van VriendenEnzo heeft toegang tot jouw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die je bij de registratie verstrekt anders dan jouw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

5.18 Bij VriendenEnzo worden geen adresgegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalingsgegevens worden zodra je tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

5.19 Uit veiligheidsoverwegingen logt VriendenEnzo het ip-adres van je computeraansluiting. VriendenEnzo behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over jou en jouw aansluiting te achterhalen.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Je stemt ermee in dat je zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VriendenEnzo en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen en foto’s van deelnemers, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website van VriendenEnzo zijn het intellectuele eigendom van VriendenEnzo en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van VriendenEnzo.

6.3 De gebruiksrechten die door VriendenEnzo aan deelnemers worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van de inschrijving bij VriendenEnzo. Al het andere gebruik door deelnemers zonder toestemming van VriendenEnzo is strikt verboden.

6.4 Het is verboden om de diensten en webpagina's van VriendenEnzo en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de webpagina’s van VriendenEnzo zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5 VriendenEnzo is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door deelnemers wordt verstrekt, te gebruiken op de website van VriendenEnzo. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op deelnemers op de website van VriendenEnzo of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van VriendenEnzo. VriendenEnzo is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website van VriendenEnzo en/of technische vereisten.

7. Beëindiging

7.1 VriendenEnzo werkt uitsluitend met een prepaid muntensysteem (deze munten worden vooraf ingekocht en komen als tegoed op het profiel te staan) en niet met abonnementen. Er geldt derhalve geen opzegtermijn waardoor profielen te allen tijde door de gebruiker zelf kunnen worden verwijderd. Let op: restitutie van eventueel nog op het profiel staande munten is niet mogelijk.

7.2 VriendenEnzo is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang een profiel te verwijderen en/of de toegang tot de site van VriendenEnzo geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, vanwege (gegronde vermoedens van) overtreding van deze gebruiksvoorwaarden en/of kennelijk gegronde klachten, je in strijd met wettelijke voorschriften handelt, je in een penitentiaire inrichting of TBS kliniek verblijft en/of je veroordeeld bent wegens - of wordt verdacht van - een zedenmisdrijf, geweldsmisdrijf, misdrijven in de relationele sfeer of financiële misdrijven.

7.3 Een profiel kan onder andere met onmiddellijke ingang worden verwijderd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel berichtenverkeer of ander gedrag, die VriendenEnzo via andere deelnemers bereikt of pogingen van jou om jouw deelname over te dragen. Je bent je ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging van deelname en verwijdering van je profiel zonder jou er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en je gaat er tevens mee akkoord dat VriendenEnzo jouw bestanden onmiddellijk verwijdert en je verdere toegang tot VriendenEnzo zal onthouden. Er zal geen restitutie plaatsvinden van eventueel nog op het profiel staande munten.

8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 VriendenEnzo is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de site van VriendenEnzo, echter, VriendenEnzo is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van deelnemers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.2 Je kunt geen aanspraak maken op enige garantie aangaande het vinden van een geschikte levenspartner, vriend of vriendin, noch bestaat er recht op restitutie als VriendenEnzo naar jouw mening bij nader inzien niet aan jouw wensen voldoet of niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

8.3 VriendenEnzo kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. VriendenEnzo kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie, vriendschap etc. resulteert.

8.4 VriendenEnzo kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van jouw inschrijving.

8.5 VriendenEnzo kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die jou herkennen of enig ander uit het contact tussen deelnemers voortvloeiend ongemak. Klachten over hinderlijk/onacceptabel berichtenverkeer of ander gedrag kunnen worden gemeld aan VriendenEnzo zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

8.6 VriendenEnzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door deelnemers zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een andere deelnemer. VriendenEnzo tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van VriendenEnzo tussen deelnemers en voor ontmoetingen tussen deelnemers en/of niet-deelnemers als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

8.7 VriendenEnzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die deelnemers blijven achtervolgen.

8.8 VriendenEnzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. VriendenEnzo raadt daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat je over jezelf plaatst.

8.9 VriendenEnzo kan niet garanderen dat VriendenEnzo foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. VriendenEnzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van deelnemers als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van VriendenEnzo jegens deelnemers, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van VriendenEnzo. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat VriendenEnzo voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro per gebeurtenis of gebeurtenissenreeks met één en dezelfde oorzaak. VriendenEnzo is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winsten en geleden verliezen.

8.10 VriendenEnzo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedragingen van andere deelnemers of derden, als gevolg van of in verband met, deelname aan de site van VriendenEnzo of voor schade aan de zijde van de deelnemers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van VriendenEnzo.

8.11 VriendenEnzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is VriendenEnzo gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze deelnemers.

8.12 Je vrijwaart VriendenEnzo voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door deelnemers en/of onvoldoende naleving door deelnemers van enige verplichting jegens VriendenEnzo al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.13 VriendenEnzo kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. VriendenEnzo spant zich echter in de site van VriendenEnzo zorgvuldig te onderhouden, vrij te houden van virussen, al het geplaatste materiaal afdoende te beveiligen, de site zo veel als mogelijk beschikbaar te stellen en gepland onderhoud indien mogelijk in de daluren uit te voeren.

8.14 VriendenEnzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die VriendenEnzo niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder personeel van VriendenEnzo of onder het personeel van enige derde die diensten aan VriendenEnzo levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie VriendenEnzo op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert of andere oorzaken voor onbereikbaarheid van de site van VriendenEnzo.

8.15 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van VriendenEnzo jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van een deelnemer zullen steeds voor rekening en risico van die deelnemer zijn.

8.16 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VriendenEnzo, is VriendenEnzo niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):

 • verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie;
 • verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van inloggegevens, account, materiaal en/of identiteit van deelnemers;
 • gebruikmaking van (door VriendenEnzo, deelnemers of derden) op VriendenEnzo.nl geplaatste informatie;
 • acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van deelnemers verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen;
 • het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

9. Slotbepalingen

9.1 Bij een volledige of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van VriendenEnzo, of indien VriendenEnzo in een andere rechtsvorm evolueert, gaan de rechten en verplichtingen die tussen de deelnemers en VriendenEnzo bestaan over op de verkrijgende partij c.q. de nieuwe rechtsvorm.

9.2 In alle gevallen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien, zal VriendenEnzo een weloverwogen definitieve beslissing nemen.

9.3 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door VriendenEnzo op ieder moment eenzijdig worden gewijzigd. In voorkomend geval worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de site van VriendenEnzo gepubliceerd en zijn dan per direct van toepassing. Indien een deelnemer het gebruik van de site van VriendenEnzo continueert na een wijziging van de gebruiksvoorwaarden, wordt dat opgevat als een akkoordverklaring met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

9.4 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.5 Op betrekkingen tussen deelnemers en VriendenEnzo is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen deelnemers en VriendenEnzo worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Almere; dan wel, ter keuze van VriendenEnzo, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de deelnemer.